جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Aerobic

نوع نمونه
مدفوع
حجم نمونه
2 گرم
کمترین حجم نمونه
1 گرم
نگهداری نمونه
"بدون نگهدارنده 2 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ ، همراه نگهدارنده 2 روز در8 -2 c˚ یا 15 تا 25 c˚ "
حمل و نقل نمونه
با ماده نگهدارنده در15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c˚
راهنمای جمع آوری نمونه
محیط نگهدارنده : Carry blair استفاده گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"منجمد ، نمونه حاوی ادرار یا باریم و.."
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
کد آزمایش
1184

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
5 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "