درباره آزمایشگاه


 

معرفی تیم آزمایشگاه

 

 

نام :

دکتر فرهاد نوری

عنوان شغلی :

موسس و مسئول فنی

سوابق تحصیلی :

دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی

سوابق کاری :

-

 

                                         

  

 

 

نام:

سید جواد حسینی مقدم

عنوان شغلی:

سوپروایزر - مسئول کنترل کیفی -  مسئول ایمنی

سوابق تحصیلی:

کارشناش آزمایشگاهی

سوابق کاری:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:

یعقوب رحیمی

عنوان شغلی:

مسئول بخش هورمون - ایمونولوژی

سوابق تحصیلی:

کارشناس آزمایشگاه بالینی

سوابق کاری:

-

 

 

 

 

 

 

  

 

 

نام:

نرمین الهامی

عنوان شغلی:

مسئول بخش بیوشیمی

سوابق تحصیلی:

کارشناس آزمایشگاه بالینی

سوابق کاری:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:

شیدا احمدپور

عنوان شغلی:

مسئول نمونه گیری

سوابق تحصیلی:

کاردان آزمایشگاه بالینی

سوابق کاری:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:

محسن محمدزاده

عنوان شغلی:

مسئول بخش هماتولوژی و سرولوژی

سوابق تحصیلی:

کارشناس آزمایشگاه بالینی

سوابق کاری:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:

نسرین رحیم پور

عنوان شغلی:

مسئول بخش بیوشیمی ادرار و انگل شناسی

سوابق تحصیلی:

کاردان آزمایشگاه بالینی

سوابق کاری:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:

مسعود علیار

عنوان شغلی:

مسئول انجام نمونه های اورژانس

سوابق تحصیلی:

کارشناس آزمایشگاه بالینی

سوابق کاری:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:

علی سلیمانی

عنوان شغلی:

مسئول فرابری داده ها

سوابق تحصیلی:

مهندسی فرابری داده ها

سوابق کاری:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:

تروسکه پیروتی     بفرین زرین  -   مهناز جسیم زاده رویا دهبکری

عنوان شغلی:

متصدیان پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:

پروین صوفی مینه

عنوان شغلی:

خدمات