جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
RIA

نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"7روز در دمای 8 -2 c˚ ، برای مدت طولانی تر در20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
کد آزمایش
797

روز و زمان انجام آزمایش
سه شنبه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
48 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
8 روز
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 10 روز "