جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
photometeric

نوع نمونه
"سرم ، پلاسماEDTA، پلاسما هپارینه، مایعات بدن ، ادرار 24 ساعته یا رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) "
حجم نمونه
ادرار 20 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.6 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار 10 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.3 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده: 10 تا 15 گرم Boric acid
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک ولیپمیک شدید"
کد آزمایش
"62 ,66 , 65 ,227 , 228 , 260 , 261"

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "