جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام


نوع نمونه
"بیوپسی ، بلوک"
نگهداری نمونه
به مدت یک سال بعد از فیکس شدن بافت یا بلوک
حمل و نقل نمونه
در 15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
کد آزمایش
1614

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
15 روزه