جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Elisa

نوع نمونه
"سرم ، پلاسما EDTA ، ادرار رندوم یا 24 ساعته"
حجم نمونه
ادرار 20 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.8 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار 10 میلی لیتر و سایر نمونه ها 0.4 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"3 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
"ماده نگهدارنده: 10 تا 15میلی لیتر Hcl 6 mol/L یا 10 تا 15گرم Boric acid ، از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری شود."
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
.داروهای ضد فشار خون ودیورتیک ها 2 هفته قبل از آزمایش با مشورت پزشک متوقف شود
کد آزمایش
"1035 , 1030 ,1115"

روز و زمان انجام آزمایش
یکشنبه و چهارشنبه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
4 روز
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "