جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Chemical

نوع نمونه
پلاسما مایع منی
نگهداری نمونه
سه ماه در دمای 20- c˚ ( الزاماً فریز شود)
حمل و نقل نمونه
در 20- c˚
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
عدم انجماد
کد آزمایش
1489

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته