جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
PPLO brouth

نوع نمونه
مایعات بدن
نگهداری نمونه
"6 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در 8 -2 c˚ ، یک ماه در 70- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
کد آزمایش
1196

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
5 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "