جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
"Manual ,CASA method"

نوع نمونه
مایع منی
نگهداری نمونه
"آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود. درصورتی که نمونه گیری بعد از وازکتومی باشد ، 1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c"
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
نمونه آغشته به ادرار یا آب
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
" 7 -۲ روز بعد ازآخرین انزال منی ، نمونه جمع آوری شود."
کد آزمایش
1461

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته