جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Hemolysis

نوع نمونه
خون تام حاوی هپارینه و خون تام EDTA
حجم نمونه
خون تام حاوی هپارین 10 و خون تام حاوی EDTA حدود 4 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
خون تام حاوی هپارینه 5 میلی لیتر و خون تام حاوی EDTA حدود 2 میلی لیتر
نگهداری نمونه
1 روز در دمای 15 تا 25 c˚
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب ، منجمد"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا
کد آزمایش
395

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "