جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
photometeric

نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"5 روز در دمای 8 -2 c˚ ، شش ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
"ابتدا نمونه ناشتا بیمار گرفته می‌شود.سپس 4 یا 5 نمونه بعد از مصرف گلوکز در فاصله زمانی 30، 60 ، 90 ، 120 ، 180 دقیقه گرفته شود. ( مقدار گلوکز در بزرگسالان 75 گرم ، در کودکان ، 1 گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن ، حداکثر 75 گرم)"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا
کد آزمایش
"7 ,8 , 9 , 10 11 , 12"

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "