جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Imm.turb.

نوع نمونه
"سرم ، ادرار رندوم ( ترجیحاً صبحگاهی) "
حجم نمونه
"ادرار 2 ، سرم 1 میلی لیتر"
کمترین حجم نمونه
"ادرار 1 ، سرم 0.5 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
7 روز در دمای 8 -2 c˚ یا یک ماه در 20- c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
کد آزمایش
"647 , 867"

روز و زمان انجام آزمایش
شنبه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
8 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "