جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Hemolysis

نوع نمونه
سرم و خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
"سرم 1 میلی لیتر ، خون تام 4 میلی لیتر"
کمترین حجم نمونه
"سرم 0.5 میلی لیتر ، خون تام 2 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
1 روز در دمای 15 تا 25 c˚
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. نمونه سرم و خون تام حاوی EDTA از فرد هم گروه خونی بیمار نیز ارسال گردد.
راهنمای جمع آوری نمونه
نمونه سرم سریع باید جدا شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، لخته ، منجمد ، ضد انعقاد نامناسب"
کد آزمایش
398

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته