جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
PCR

نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
10 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"1 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ ، دو روز در دمای 8 -2 c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
"نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود ، تکمیل پرسشنامه بخش PCR"
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز ، منجمد ، ضد انعقاد نامناسب"
کد آزمایش
1954